Koszyk zakupów

 x 
Twój koszyk jest pusty

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

sklep.wysowianka.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie sklep.wysowianka.pl, prowadzony przez "Uzdrowisko Wysowa" S.A. z siedzibą w Wysowa-Zdrój 149, 38-316 Wysowa-Zdrój, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmiescie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029238 kapitał zakładowy w wysokości 12.550.000 zł wpłacony w całości NIP: 738-000-55-90 REGON: 000299140, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym:sklep.at.uzdrowisko-wysowa.pl

1. "Uzdrowisko Wysowa" S.A. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową dostępną w domenie sklep.wysowianka.pl
2. Klienci mają możliwość korzystania ze sklep.wysowianka.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklep.wysowianka.pl (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na sklep.wysowianka.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z "Uzdrowisko Wysowa" S.A. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których "Uzdrowisko Wysowa" S.A. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w sklep.wysowianka.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a "Uzdrowisko Wysowa" S.A., której przedmiotem są usługi świadczone przez "Uzdrowisko Wysowa" S.A., na warunkach określonych w Regulaminie.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w sklep.wysowianka.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze sklep.wysowianka.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
5. Wszystkie produkty dostępne w sklep.wysowianka.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklep.wysowianka.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Paragon dostarczany jest razem z zakupionym towarem.
7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punkcie Odbioru Osobistego, tj. w Magazynie Firmowym Gorlice z siedzibą 38-300 Gorlice, ul. Biecka 31A (Magazyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. Od 7:00-14:30. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Dostaw wskazanym w sklep.wysowianka.pl w zakładce Koszty i sposoby dostawy.
8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a "Uzdrowisko Wysowa" S.A. dotycząca zakupu danego produktu w sklep.wysowianka.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklep.wysowianka.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest Punkt Odbioru Osobistego.
9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklep.wysowianka.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach "Uzdrowisko Wysowa" S.A. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym "Uzdrowisko Wysowa" S.A., zamówienie jest przekazywane do realizacji.
Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności oraz terminy realizacji zamówienia określone są w Cenniku wysyłek dostępnym w sklep.wysowianka.pl w zakładce Koszty i sposoby dostawy.
10. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 5 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostępne w Punkcie Odbioru Osobistego w godzinach pracy punktu (patrz punkt 7).
11. Produkty sprzedawane przez "Uzdrowisko Wysowa" S.A. spełniają wymagania produktów spożywczych przewidzianych przepisami prawa jako zdatny do spożycia według oznaczeń umieszczonych na produkcie. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, iż dostarczony produkt nie jest zdatny do spożycia, Klient ma prawo w terminie do 3 dni od otwarcia produktu spożywczego i stwierdzenia jego niezdatności do spożycia zgłosić reklamację do „ Uzdrowisko Wysowa” SA zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.01.2003r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową ( Dz.U. Nr 31, poz. 258).
12. "Uzdrowisko Wysowa" S.A. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
13. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres "Uzdrowisko Wysowa" S.A. podany w górnej części Regulaminu.
14. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że "Uzdrowisko Wysowa" S.A. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad
15. "Uzdrowisko Wysowa" S.A. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni "Uzdrowisko Wysowa" S.A. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego towaru, koszty dostawy ponosi "Uzdrowisko Wysowa" S.A. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy „Uzdrowisko Wysowa” S.A. zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez „Uzdrowisko Wysowa” S.A.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym „Uzdrowisko Wysowa” S.A. zostało poinformowane o decyzji wykonania prawa odstąpienia od umowy.
17. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklep.wysowianka.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklep.wysowianka.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
18. Podane przez Klientów dane osobowe "Uzdrowisko Wysowa" S.A. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w sklep.wysowianka.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w sklep.wysowianka.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez "Uzdrowisko Wysowa" S.A. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o sklep.wysowianka.pl.
19. "Uzdrowisko Wysowa" S.A. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklep.wysowianka.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez "Uzdrowisko Wysowa" S.A., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w sklep.wysowianka.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
20. Klient przy pierwszym logowaniu w sklep.wysowianka.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z "Uzdrowisko Wysowa" S.A.
21. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
22. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez "Uzdrowisko Wysowa" S.A. w ramach sklep.wysowianka.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie 31-007, ul. Wiślna 3. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich.


ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. "Uzdrowisko Wysowa" S.A. przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. "Uzdrowisko Wysowa" S.A. z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności "Uzdrowisko Wysowa" S.A. zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. "Uzdrowisko Wysowa" S.A. sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklep.wysowianka.pl
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w sklep.wysowianka.pl jest "Uzdrowisko Wysowa" S.A.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością "Uzdrowisko Wysowa" S.A. w zakresie sklep.wysowianka.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach sklep.wysowianka.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2. regulaminu.
5. Klienci mogą przeglądać sklep.wysowianka.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w sklep.wysowianka.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez "Uzdrowisko Wysowa" S.A. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
8. W przypadku uzyskania przez "Uzdrowisko Wysowa" S.A. wiadomości o korzystaniu przez Klienta z sklep.wysowianka.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, "Uzdrowisko Wysowa" S.A. może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
9. "Uzdrowisko Wysowa" S.A. zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy "Uzdrowisko Wysowa" S.A. zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych.
10. "Uzdrowisko Wysowa" S.A. zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. "Uzdrowisko Wysowa" S.A. zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. "Uzdrowisko Wysowa" S.A. mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec "Uzdrowisko Wysowa" S.A. lub też gdy "Uzdrowisko Wysowa" S.A. uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w sklep.wysowianka.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
11. "Uzdrowisko Wysowa" S.A. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
12. "Uzdrowisko Wysowa" S.A. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z sklep.wysowianka.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z sklep.wysowianka.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.ZAŁĄCZNIK nr 2
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować "Uzdrowisko Wysowa" S.A. z siedzibą 38-316 Wysowa-Zdrój 149, sklep.wysowianka.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy „Uzdrowisko Wysowa” S.A. zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez „Uzdrowisko Wysowa” S.A.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym „Uzdrowisko Wysowa” S.A. zostało poinformowane o decyzji wykonania prawa odstąpienia od umowy.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. w której cena lub wynagrodzenia zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Uzdrowisko Wysowa SA nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
oraz ewentualnie innych o których mowa w art.38 ustawy o prawach konsumenta.

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 
„Uzdrowisko Wysowa” S.A.
Wysowa-Zdrój 149
38-316 Wysowa-Zdrój
sklep.at.uzdrowisko-wysowa.pl

 
Ja ..............................................................................................................................................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
....................................................................................., numer oferty........................................................
Data zawarcia umowy to ............................................, data odbioru........................................................
Imię i nazwisko ..........................................................................................................................................
Adres ........................................................................................................................................................
Data ...........................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Panel logowania

Dane teleadresowe

Uzdrowisko Wysowa SA
38-316 Wysowa-Zdrój 149
NIP:738-000-55-90 
 
Sprzedaż detaliczna
tel./fax. 18 351 14 04
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Dział Handlowy
tel. 18 353 24 94
tel/fax: 18 353 24 93
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Płatności
Przelew na konto:
Kredyt Bank S.A.
93150015591215500503710000

Wysyłkę realizujemy firmą kurierską.
Cena za przesyłkę do 30 kg:
15zł wpłata na konto
20zł pobranie